Om nätverket

Om nätverket

Vad är Hampanätet?


Hampanätet bildades 1999 och är en ideell intresseförening för industrihampans spridning i Sverige. Verksamheten drivs som ett nätverk i vilket varje medlem själv tar ansvar för hur man vill främja industrihampans tusentals olika miljövänliga användningsområden.


Aktiviteter


Medlemmarna arrangerar bl.a. utställningar, föreläsningar och seminarier för allmänheten samt särskilda medlemsmöten och studiebesök.


Samarbetspartners


Hampanätet samarbetar med Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp och andra forskningsinstitutioner samt ett antal företag och privatpersoner både i Sverige och internationellt som är intresserade av att odla, framställa eller sälja produkter av industrihampa.


Medlemskap


Medlemskapet är öppet för alla.


200 kr per år för privatperson

500 kr per år för liten organisation eller företag

1000 kr per år för medelstor organisation eller företag

2000 kr per år för stor organisation eller företag

 

Beloppet betalas in på PG 4283851-6 med året som avses, namn och email som referens.

Ange tydligt vem som har sänt in pengarna!


Som medlem har man rätt att påverka arbetet i nätverket och låta sig väljas in i styrelsen.

Medlemmar kan även bli föremål för specialerbjudanden och förmåner i form av t.ex. produkter, kontakter och olika evenemang.Stadgar för den ideella föreningen Hampanätet


§ 1 Föreningens firma/namn

Föreningens namn är Hampanätet


§ 2 Föreningens ändamål

Föreningens ändamål är att samla information om hampa och att förmedla de. Öka produktion och försäljning av hampaprodukter. Få till stånd en godkänd odling i Sverige*. Föreningen främjar endast de av EU godkända sorter s.k. industrihampa med låg THC-halt.


§ 3 Föreningens säte

Föreningens säte är i Sala Kommun (Västmanlands län)


§ 4 Medlemsskap

Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning (se § 2) och förbinder sig att följa föreningens stadgar.


§ 5 Medlemsavgifter

Medlem ska betala medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.


§ 6 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande och sex ledamöter (valda på två, respektive ett år). Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör, och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Arbetsutskottet utgörs av tre personer i styrelsen, varav en är föreningens ordförande.


§ 7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevaka dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar, såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställas  av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erfoderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta. Styrelsen är beslutsför då minst tre personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.


Föreningens firma tecknas av kassör och ordförande var för sig.


§ 8 Räkenskapsår

Räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast en månad före årsmötet.


§ 9 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två av årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska avge sin revisionsberättelse senast två veckor före årsmötet.


§ 10 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, håll årligen före den 30 april på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast tre veckor före ordinarie årsmöte och senast 14 dagar före extra årsmöte.


Vid ordinarie möte ska följande ärenden behandlas:

Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

Fastställande av röstlängd för mötet.

Val av protokolljusterare och rösträknare.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

Fastställande av dagordning.

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senast verksamhetsåret.

      b) Styrelsens balans- och resultaträkning för det senast verksamhetsåret.

7.  Revisionsberättelsen för det senaste verksamhetsåret.

8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

9.  Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.

11.  Val av ordförande i föreningen för det kommande verksamhetsåret.

12.  Val av övriga styrelseledamöter för ett respektive två år.

13.  Val av revisor samt suppleant.

14.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid, två veckor innan, inkomna motioner.

15.  Övriga frågor.


Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om inte detta funnits med i kallelsen till mötet.


§ 11 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.


§ 12 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.


§ 13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop eller om så begärs, efter omröstning.


Omröstning sker öppet utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.


Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.


Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.


§ 14 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av av antalet angivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

§ 15 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen (även per e-post) anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.


§ 16 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.


Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemsskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst fyra veckor. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom sju dagar efter beslutet.


§ 17 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet givna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till en verksamhet med liknande miljöinriktning, företrädesvis Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV).


Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till Skatteverket för avregistrering av föreningen.
Båstad 6 Augusti 2000, föreningen konstituerande årsmöte


* Detta mål har nåtts. Genom lagstiftsändring (anpassning till EU) får det odlas industrihampa i Sverige sedan februari 2003. Odlingen är reglerad av myndigheterna.Kontakt

info@hampa.net


Ordförande

Mari Elfving


Copyright © All Rights Reserved.