Styrelsen

Styrelsen 2024


MARI ELFVING

Ordförande
Medlem sedan 2009

Mari Elfving driver sedan 2008 företaget Hampa & Miljö i Sverige AB. 2008 startade hon nätbutiken www.hampvaruhuset.se - då ett virtuellt varuhus med alla hampaprodukter du kan tänka dig - nu mer ett varuhus för den hållbara byggaren. Under tio år har Mari arbetat med kläder, en egen livsmedelslinje, kosmetika, byggprodukter av hampa. Tillsammans med Ekolution och IHFS organiserade hon den första hampakalk-kursen här i Sverige. Mari har rest land och rike runt och sålt sina produkter på festivaler och marknader.


Arbetar för att få igång den svenska hampaindustrin så att den kan bidra till grön omställning.
JENS CHRISTIANSEN

Ledamot och kassör
Medlem sedan 2021

PATRIK WALL

Ledamot

Medlem sedan 2024ALI TAIMORY

Ledamot
Medlem sedan 2020

CLARA NORELL 

Ledamot, vice ordförande
Medlem sedan 2020


LISA DAHLSTRAND

Ledamot
Medlem sedan 2022


HELENA EDEN

Suppleant

Medlem sedan 2021


LINDA FIDJLAND

Suppleant

Medlem sedan 2021

Linda Fidjeland är utbildad växtekolog och trädgårdsmästare. Hon har arbetat med miljö- och naturresursfrågor i Sverige men även i olika utvecklingsländer.  

 

Hon jobbar idag som trädgårdsmästare och med Ekomatcentrum. Sedan 2021 bedriver hon och hennes man ekologisk växtodling på deras gård i södra Uppland. 

 

Lika viktigt som att odla mat utan gifter, tycker hon det är att gynna biolog mångfald genom att anlägga en våtmark, ha blommande kantzoner och odla många olika kultursorter av spannmål. Planen är även att odla fröhampa och förädla till bl.a. hampfröolja. 

ROGER OLOFSSON revisor
INGRID HOLMDAHL revisorsuppleant

 

Stadgar för ideella föreningen Hampanätet - Industrihampaföreningen i Sverige


Organisationsnummer 802448-1940


 • 1 Föreningens firma/namn

Föreningens namn är Hampanätet - Industrihampaföreningen i Sverige


 • 2 Föreningens ändamål

Föreningens ändamål är att vara ett nätverk för alla privatpersoner och verksamheter som är intresserade av hampa eller verksamma inom branschen. Föreningen samlar aktuell information om hampa och förmedlar den, bidrar till en kunskapsökning på alla nivåer i landet genom lobbyarbete. Föreningen verkar för att öka produktion och förmedling av hampprodukter. Föreningen främjar de av EU godkända sorterna för odling samt testodling, förädling och bevarande av inhemska sorter för godkännande av EU.


 • 3 Föreningens säte

Föreningens säte är i Haninge Kommun (Stockholms län)


 • 4 Medlemskap

Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning (se § 2) och förbinder sig att följa föreningens stadgar.


 • 5 Medlemsavgifter

Medlem ska betala medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.


 • 6 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande samt 4 - 6 ledamöter, valda på 1 respektive 2 år. Styrelsen utser inom sig kassör, vice ordförande och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Arbetsutskottet utgörs av ordförande och två andra ledamöter, förslagsvis kassör och sekreterare. • 7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar, såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställas av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter, föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta. Styrelsen är beslutsför då minst tre personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

Föreningens firma tecknas av kassör och ordförande var för sig. • 8 Räkenskapsår

Räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast en månad före årsmötet.


 • 9 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två av årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska avge sin revisionsberättelse senast två veckor före årsmötet.


 • 10 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 30 juni på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast tre veckor före ordinarie årsmöte och senast 14 dagar före extra årsmöte.

Vid ordinarie möte ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 1. b) Styrelsens balans- och resultaträkning för det senaste verksamhetsåret.
 1. Revisionsberättelsen för det senaste verksamhetsåret.
 2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 3. Fastställande av medlemsavgifter.
 4. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
 5.  Val av ordförande i föreningen för det kommande verksamhetsåret.
 6.  Val av övriga styrelseledamöter för ett respektive två år.
 7. Val av revisor samt suppleant.
 8. Val av valberedning 2-3 personer inklusive sammankallande. 
 9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid, två veckor innan, inkomna motioner. Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om inte detta funnits med i kallelsen till årsmötet. 
 10.  Övriga frågor.


 • 11 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.


 • 12 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.


 • 13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop eller om så begärs, efter omröstning.


Omröstning sker öppet utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.


Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.


Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.


 • 14 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av av antalet angivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.


 • 15 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen (även per e-post) anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.


 • 16 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.


Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst fyra veckor. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom sju dagar efter beslutet.


 • 17 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet givna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till en verksamhet med liknande miljöinriktning, företrädesvis Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV).


Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till Skatteverket för avregistrering av föreningen.


Båstad 6 Augusti 2000, föreningen konstituerande årsmöte

Uppdaterade stadgar efter digitalt Årsmöte 24 April 2022.