Styrelsen


MARI ELFVING ordförande

Omvald 1 år


Mari Elfving driver sedan 2008 företaget Dalarö Hampa & Miljö AB och sedan 2010 är hon engagerad i IHFS. 2008 startade hon nätbutiken www.hampvaruhuset.se - då ett virtuellt varuhus med alla hampaprodukter du kan tänka dig - nu mer ett varuhus för den hållbara byggaren. Under tio år har Mari arbetat med kläder, en egen livsmedelslinje, kosmetika, byggprodukter av hampa. Tillsammans med Ekolution och IHFS organiserade hon den första hampakalk-kursen här i Sverige. Mari har rest land och rike runt och sålt sina produkter på festivaler och marknader.


Arbetar för att få igång den svenska hampaindustrin så att den kan bidra till grön omställning.FOTO: Per Emgardsson

KURT HANSSON

Omvald  - 1 år

Hampabonde och uppfinnare.

CHRISTINA HANSSON

Omvald  - 1 år

LIV FRÖHLICH

Omvald  - 1 år

CLARA NORELL

2 år

EBBA-MARIA OLSSON

1 år

Ebba-Maria Olson har odlat ekologisk hampa sedan 2007.
Mossagården driver förutom ekologisk odling även försäljning av ekologiska frukt- och grönsakslådor via e-handel, trädgårdscafé, gårdsbutik och en årlig ekologisk musik- och upplevelsefestival på 1800-tals gården och i den vackra och varierande naturen omkring. Första festivalen 2008 kunde man vandra i en maffig hampalabyrint och Mari Elfving ställde ut med hampaprodukter, bl.a. musikinstrument gjorda av hampaplast.


Mossagårdens fokus är på hampautvecklingen och
proteinskiftet samt hälsa och välmående för människa, natur och djur.


HELENA WELLBERG

Suppleant  1 år


Helena har arbetat med mode och textil i 15 år som butiksägare och agent med nya märken på den svenska marknaden. I arbetet för en mer hållbar modebransch kom i kontakt med hampa som material för textil. Helenas arbete för Industrihampaföreningen är att bl a att bistå med sin erfarenhet av hampans texila fiber men hjälper även till med delar av föreningens marknadsföring och hemsida.

Har tidigare agerat styrelseledamot i Naturskyddsföreningen Malmö. Driver idag podcasten Klimatlösarna.

Hampanätet IHFS Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019 till Maj 2020

Förra årsmötet hölls på ETC Solpark i Katrineholm en intressant plats att besöka och absolut rätt plats och publik för vår hållbara hjärtefråga! Denna gång hålls mötet på Mossagården i Veberöd. Det känns rätt då många hampainitiativ utvecklas just här och runt i södra Sverige.


Vi har i skrivande stund ca 65 betalande medlemmar i föreningen, några har inte betalt in för 2020 ännu. Några långtida medlemmar har fallit bort och nya krafter har tillkommit. Vi vill såklart ha alla kvar - vi behöver er och dessutom har hamparevolutionen just börjat! Industrihampaföreningen skaffade SWISH i Mars förra året vilket verkar ha ökat tillströmningen av nya medlemmar. Ett par betalningar har kommit utan namn på avsändare till Plusgirot, så känner du igen dig, hör av dig med adressuppgifter så att vi kan kommunicera med dig!


De vanligaste frågorna bland våra mail, som kommer från medlemmar och allmänheten, rör sig kring odling, köp av utsäde och ansökningar. Flera undrar också om det finns Svenskproducerad hampa. Det kan vara material till isolering eller hampakalk, frön till livsmedel eller fiber för textiltillverkning. Intresset finns för hampa!


Projektet Beredning av hampa som Roger Olofsson, Kurt Hansson med partners har ansökt om pengar för, har bearbetats vidare med under året. Ansökan har varit flera vändor hos Jordbruksverket efter ändringar, men har tyvärr fått avslag. Nu verkar alla projektansökningar vara stoppade definitivt, för i år.


Clara Norell och Nordiska hampakompaniet gjorde också en projektansökan, som IHFS stödde, till Vinnova i mars 2019 - Svenska Hampatextilindustrin. Den fick tyvärr också avslag.


Men vi märker att efterfrågan på biobaserade, resurseffektiva material ökar snabbare. En effekt av Greta och andra saker som skakat om världsordningen under den sista tiden kanske? Vi måste bara hitta rätt formulering och sätta oss i rätt sammanhang för att få in hampan i samhällsplaneringen!


Industrihampaföreningen är medlemmar i Klimatriksdagen, en politiskt obunden organisation som vill lyfta klimatfrågan till den nivå den borde ha i politiken genom att demokratiskt ta fram motioner som har stöd hos väljarna. Hampanätet är del av gruppen som jobbar med Skog, mark, vatten och jordbruk. Det diskuteras vad som är hållbart skogs- och jordbruk, djurhållning, veganism eller inte, alternativa energi- och resurskällor. Det är stort och intressant! Dessvärre har Mari, som representerar IHFS där, inte kunnat delta på mer än ett möte under året. Men klimatfrågan är ju en av anledningarna till att just hampa bör lyftas fram som alternativ källa till råmaterial, livsmedel och annat.Under året som gått har intresset för att odla små mängder hampa för eget bruk ökat avsevärt. Vi har inte trott att det är möjligt utan stödrätter förut, men Anna Böhlmark har skrivit en artikel i AlmaNova om hur man går tillväga för att ansöka och odla en liten mängd på egen mark, för eget bruk. Mari, som att emot alla mail via hemsidan har vidarebefordrat denna artikel till de som frågar. Genom att man skickar en ansökan för stöd, så registreras odlingen även om man får avslag för jordbruksstöd.


Vi skriver varje kvartal en artikel om hampa som publiceras i tidningen Förnybar Energi. Den ges ut av föreningen SERO (Sveriges Energiföreningars Riksorganisation) där IHFS är medlemmar. Vi har fått positiv feedback från medlemmarna av SERO på våra hampaartiklar också. I utgåva 2/2019 skrev mari en artikel om den juridiskt komplicerade situationen med CBD i Sverige. I nummer 3/2019 om Trifilon och hampaplast. I nummer 4/2019 skrev Mari om ett finskt hampaberedningsverk setter ett studiebesök på Hemprefine i Finland. Susanne Gerstenberg har skrivit en artikel om fördelarna att bygga med hampakalk och i nästa nummer kommer en intressant artikel om eldsjälen Rainer Novotny och hans verksamhet Hanffaser i norra Tyskland. Artiklarna finns i PDF-format, som man kan få mailat till sig. De kan även läggas upp på hemsidan så småningom.


Industrihampaföreningens styrelse diskuterade frågan med CBD och Cannabis som läkemedel i och med att Läkemedelsverket förbjöd försäljning av kosttillskott med CBD och att polisen gjorde razzior och beslagtog lagret för flera företag. Vi beslutade att vi ska stå bakom EIHA’s krav på rimlig lagstiftning kring kosttillskott och livsmedel som innehåller extrakt av industrihampa. Vi startade en namninsamling ”För en rimlig och tydlig lagstiftning kring cannabidiol (CBD) och relaterade produkter” på sajten skrivunder.com 


Hampaevent på Orient gick av stapeln i Maj förra året och organiserades proffsigt av Clara Norell tillsammans med House of Hemp, Österlenhampa och Österlenkryddor. Under två dagar fick ett 40-tal deltagare lära sig om hampakalk med hands-on-workshop som leddes av Peter Holmberg och Tradical. Man fick också lyssna på presentationer från folk i hampabyggbranschen och från det offentliga, som ser hampa i framtidens hållbara byggande.


Som avslutning på denna verksamhetsberättelse vill jag delge att IHFS har köpt utställningen ”Hampa - Kulturväxt i tiden” av Repslagarmuseet i Älvängen. Kurt har hämtat den och den förvaras tillfälligt hos Christina Hansson i Gislaved. Vi ser fram emot att kunna sprida hampans budskap på  olika platser i Sverige med hjälp av denna fina utställning som Git Skoglund producerat, så alla ni: håll ögonen öppna efter tillfällen att hänga utställningen och hålla föredrag om hampans historia och framtid någonstans i Sverige!


Tack för ert stöd detta år! Hoppas på fortsatt gott samarbete!


/Mari Elfving

Ordförande 2019

Stadgar för den ideella föreningen Hampanätet§ 1 Föreningens firma/namn

Föreningens namn är Hampanätet


§ 2 Föreningens ändamål

Föreningens ändamål är att samla information om hampa och att förmedla de. Öka produktion och försäljning av hampaprodukter. Få till stånd en godkänd odling i Sverige*. Föreningen främjar endast de av EU godkända sorter s.k. industrihampa med låg THC-halt.


§ 3 Föreningens säte

Föreningens säte är i Sala Kommun (Västmanlands län)


§ 4 Medlemsskap

Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning (se § 2) och förbinder sig att följa föreningens stadgar.


§ 5 Medlemsavgifter

Medlem ska betala medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.


§ 6 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande och sex ledamöter (valda på två, respektive ett år). Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör, och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Arbetsutskottet utgörs av tre personer i styrelsen, varav en är föreningens ordförande.


§ 7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevaka dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar, såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställas  av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erfoderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta. Styrelsen är beslutsför då minst tre personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.


Föreningens firma tecknas av kassör och ordförande var för sig.


§ 8 Räkenskapsår

Räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast en månad före årsmötet.


§ 9 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två av årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska avge sin revisionsberättelse senast två veckor före årsmötet.


§ 10 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, håll årligen före den 30 april på tid och

plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast tre veckor före ordinarie årsmöte och senast 14 dagar före extra årsmöte.


Vid ordinarie möte ska följande ärenden behandlas:

Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

Fastställande av röstlängd för mötet.

Val av protokolljusterare och rösträknare.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

Fastställande av dagordning.

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senast verksamhetsåret.

      b) Styrelsens balans- och resultaträkning för det senast verksamhetsåret.

7.  Revisionsberättelsen för det senaste verksamhetsåret.

8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

9.  Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.

11.  Val av ordförande i föreningen för det kommande verksamhetsåret.

12.  Val av övriga styrelseledamöter för ett respektive två år.

13.  Val av revisor samt suppleant.

14.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid, två veckor innan, inkomna motioner.

15.  Övriga frågor.


Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om

inte detta funnits med i kallelsen till mötet.


§ 11 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.


§ 12 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.


§ 13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop eller om så begärs, efter omröstning.


Omröstning sker öppet utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.


Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.


Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.


§ 14 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av av antalet angivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.


§ 15 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen (även per e-post) anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.


§ 16 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.


Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemsskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst fyra veckor. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom sju dagar efter beslutet.


§ 17 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet givna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till en verksamhet med liknande miljöinriktning, företrädesvis Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV).


Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till Skatteverket för avregistrering av föreningen.


Båstad 6 Augusti 2000, föreningen konstituerande årsmöte


* Detta mål har nåtts. Genom lagstiftsändring (anpassning till EU) får det odlas industrihampa i Sverige sedan februari 2003. Odlingen är reglerad av myndigheterna.


Ordförande

Mari Elfving

Kontakt

info@hampa.net